VI3 Runtime variabelen Alarms {entityName} en {entityObject}

Alarm Setings

Applies to VC 2.0.1

Bij het gebruik van de optie ‘Run a script’ bij de Alarm – Action bevatten de variabelen {entityName} en {entityObject} niet de juiste waarden. De variable {eventDiscription} bevat wel de juiste waarde bv. “Alarm Test mail cpu alarm on SPBEAPP50172 changed from green to red”. De waarde enityName kan worden achterhaald vanuit {eventDiscription} met bv. VBscript. In het geval van het gegeven voorbeeld:

strEntityName = Mid(strEventDesc, InstrRev(strEventdesc,”SP”) ,12)

‘12’ is the length  of the servername, if a namingstandard of 12 characters is used, with startin character of “SP”